Towards Excellence

(ISSN No. 0974-035X)
(An indexed refereed & peer-reviewed journal of higher education)
UGC-HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE GUJARAT UNIVERSITY

आर्थिक सुधारा - उदारीकरण निजीकरण और सार्वभौमिकी करण

Authors:

Dinesh Kanjaria

Abstract:

1980 ÜU¢ Îà¢ÜU |¢¢Ú¼ ÜUè ¥‰¢üò±‰¢¢ }¢ïæ }¢ãœ±Ðꇢü Ýèç¼}¢¼ Ï¢ÎH¢± Hï ÜUÚ ¥¢²¢ ‰¢¢ J ²ã ݧü x¢ç¼ ÜUè S¢¢}¢¢‹²¼: ç݇¢èÜUÚ‡¢, ©Î¢ÚèÜUÚ‡¢, |¢ê}¢æÇHèÜUÚ‡¢ ¥¢ñÚ ±ñEèÜUÚ‡¢ Á¢ñS¢ï MТï }¢ïæ Á¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ ݧü x¢ç¼ ÜU¢ }¢éw² ©Îïಠ¥‰¢üò±S‰¢¢ ¥ç{ÜU S±¼æ~¢ MÐ S¢ï ç±ÜUçS¢¼ ã¢ï S¢ÜïU ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¥‰¢üò±S‰¢¢¥¢ïæ ÜïU çÝÜUÅ ÐãéZӢݢ ²¢ ©ÝS¢ï ¥¢x¢ï ÝèÜUH¼¢ ‰¢¢ J ã¢H ÜUè ±¯¢ïü }¢ïæ |¢¢Ú¼ ÜïU çݱ¢Z¼¢ï }¢ïæ |¢¢Úè Ï¢ÉG¢ï¼Úè ãé§ü ãñ J Á¢ã¢Z ¼ÜU ©Î¢ÚèÜUÚ‡¢ ÜUè Ï¢¢¼ ãñ ¼¢ï |¢¢Ú¼ }¢ïæ ¥¢<‰¢ÜU S¢é{¢Ú¢ïæ ãñ ¼¢ï |¢¢Ú¼ }¢ïæ ¥¢<‰¢ÜU S¢é{¢Ú¢ïæ ÜU¢ï H¢x¢ê çÜU²ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ç±Îïà¢è «‡¢ ÐêZÁ¢è çݱïà¢è }¢ïæ |¢¢Úè Ϣɢï¼Úè ¥¢<‰¢ÜU S¢é{¢Ú¢ï ÜUè S¢ÈUH¼¢ ÜU¢ }¢ãœ±Ðꇢü ÐãHê ãñæ J Ý²è ¥¢<‰¢ÜU Ýèç¼ ÜïU ¥æ¼x¢ü¼ Îïࢠ}¢ïæ H¢§üS¢ïæS¢ Ú¢Á¢ S¢}¢¢Œ¼ ÜUÚ çβ¢ x¢²¢ ãñæ J S¢ÚÜU¢Úè ©l¢ïx¢¢ïæ ÜïU §ÜUè±Åè Ϣݢ²¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ S¢¢‰¢ ãè S¢ÚÜU¢Úè ¶Á¢¢Ýï }¢ïæ ±ëçh ÜUè Á¢¢ Úãè ãñ J ²ãè ÜU¢Ú‡¢ ãñ çÜU Ï¢ãéÚ¢cÅîè² ÜæUÐçݲ¢ïZ ÜU¢ Ðí±ïࢠ¼ïÁ¢è S¢ï ã¢ï Ú㢠ãñ J HïçÜUÝ ãÜUèÜU¼ ²ã ãñ çÜU ç݇¢èÜUÚ‡¢ ÜïU 籯² }¢ïæ Á¢¢ï|¢è Ï¢Çè Ï¢Çè Í¢¢ï¯‡¢¢»ïæ ÜUè x¢§ü ãñ ©S¢ï ÜU¢²ü MÐ ÎïÝï }¢ïæ ÜUçÆÝ¢§ü ã¢ï Úãè ãñ J ±ñEèÜUÚ‡¢ ÜUè Îéçݲ¢ ÜïU ç±ç|¢‹Ý ¥‰¢ü±²±S‰¢¢¥¢ïæ ÜïU S¢}¢ïÜUÝ ÜïU çH» ¶ÇG¢ ãñ J §S¢ Ýèç¼ ÜU¢ }¢éw² ©Îïಠ¥¢<‰¢ÜU ÿ¢ï~¢¢ïæ }¢ïæ S¢ÚÜU¢Úè ãS¼ÿ¢ïÐ ÜU¢ï ÜU}¢ ÜUÚÜïU Ï¢¢Á¢¢Ú ¼¢ÜU¢Ú Ï¢ÉG¢Ý¢ ãñæ J çÁ¢S¢S¢ï ç±à± ¥æ¼¼: }¢éQU ò¢Ð¢Ú Ð퇢¢Hè ÜU¢ï Ðꇢü MÐ S¢ï ¥ÐÝ¢ Hï J ¶¢S¢ÜUÚ ÜïU ¥æ¼ÚÚ¢cÅîè² Ã²¢Ð¢Ú ÜïU ÿ¢ï~¢ }¢ïæ J Ú¢± S¢ÚÜU¢Ú Ýï Ú¢Á¢ÜU¢ï¯è² ¥S¢æ¼éHÝ ÜU¢ï ÜU}¢ ÜUÚÝï ÜïU çH» ²ã ò±S‰¢¢ ÜUè ¥¢±àÜU²¼¢¥¢ïæ ÜU¢ï ¥ç{ÜU ÜéUà¢H¼¢ S¢ï ÐêÚ¢ ÜUÚ S¢ÜïU J ÜéUH ç}¢H¢ÜUÚ ²ã ÜUã S¢ÜU¼ï ãñæ çÜU §S¢ Ý» ¥¢<‰¢ÜU S¢é{¢Ú¢ïæ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ã}¢¢Úè ¥‰¢üò±S‰¢¢ }¢Á¢Ï¢ê¼ ã¢ï Úãè ãñæ J ¥¢x¢ï |¢è ã}¢ïæ ÜU§ü ÜUÎ}¢ ©Æ¢Ýï ã¢ïæx¢ï ¼¢ÜUè ã}¢ §Ý ç±Îïà¢è ÜUÁ¢¢ïü S¢ï }¢éQU ã¢ï ÜUÚ »ÜU }¢Á¢Ï¢ê¼, ¥¢y}¢çÝ|¢üÚ »±æ ¥ç{ÜU S±¼æ~¢ MÐ S¢ï ç±ÜUçS¢¼ ã¢ï S¢ÜïU J

Keywords:

¥‰¢üò±S‰¢¢ - çÝÁ¢è ÿ¢ï~¢ - S¢¢±üÁ¢çÝÜU ÿ¢ï~¢ - çÝÁ¢èÜUÚ‡¢ - ©Î¢ÚèÜUÚ‡¢ - |¢ê}¢æÇHèÜUÚ‡¢ - ¥¢<‰¢ÜU ç±ÜU¢S¢ - ±S~¢ Ýèç¼ - ¥¢²¢¼ - çݲ¢¼ Ýèç¼ - ¥¢<‰¢ÜU Ýèç¼ - ±ñà±èÜUÚ‡¢ -  ¥¢<‰¢ÜU ÿ¢ï~¢¢ï - }¢éQU ò¢Ð¢Ú - Ú¢Á¢ÜU¢ï¯è² Ýèç¼ - ¥¢ñl¢ïçx¢ÜU Ýèç¼ - ò¢Ð¢Ú Ýèç¼ - ç±Îïà¢è Ýèç¼ - Ðíç¼Ï¢æ{¢y}¢ÜU ò¢Ð¢Ú - S¢¢±üÁ¢çÝÜU  - ¥¢<‰¢ÜU S¢é{¢Ú¢ï

Vol & Issue:

VOL.15, ISSUE No.1, March 2023